Usvojena Rezolucija o nukearnom oružju

Veće delegata Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca usvojilo je na skupu održanom u Sidneju 17. i 18. Novembra 2013.  četvorogodišnji plan akcije za zabranu i ukidanje nuklearnog oružja.

Tekst Rezolucije:


PREVOD
REZOLUCIJA

Rad ka eliminaciji nuklearnog oružja: četvorogodišnji plan akcije


Veće delegata


ponovo ističući svoju duboku zabrinutost zbog katastrofalnih humanitarnih posledica bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja, uključujući i neizrecive ljudske patnje koje bi njihova upotreba izazvala, kao i pretnje koje takvo oružje predstavlja za proizvodnju hrane, životnu sredinu i buduće generacije,

Izražavajući zadovoljstvo što se zabrinutost na koju je ukazalo Veće delegata 2011. godine po pitanju humanitarnih posledica nuklearnog oružja, nedostatka bilo kakvog adekvatnog odgovora humanitarnih kapaciteta i pitanja međunarodnog humanitarnog prava koja proizlaze iz njihove upotrebe, sve više prepoznaje od strane država i stavlja na agendu nacionalnih i međunarodnih foruma,

pozdravljajući postojeće i nove inicijative koje pomažu da se osigura da se nuklearno oružje više nikad ne koristi  i koje mogu da unaprede njegovu eliminaciju, posebno Konferenciju o humanitarnim posledicama nuklearnog oružja održanu u martu 2013, sastanke Pripremnog komiteta 2012. i 2013. za Preglednu konferenciju ugovornica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, sastanke Otvorenih radnih grupa UN-a o unapređenju multilateralnih pregovora o nuklearnom oružju i sastanak na visokom nivou Generalne skupštine UN-a o nuklearnom razoružanju, kao i dodatne multilateralne, bilateralne i nacionalne inicijative koje teže ovim ciljevima,

pozdravljajući  takođe odluku Vlade Meksika da bude domaćin konferencije o humanitarnim posledicama nuklearnog oružja u februaru 2014. godine,

potvrđujući stav i mere određene u Rezoluciji 1 Veća delegata 2011. godine i pohvaljujući napore članica Pokreta za implementaciju tih aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući i radionice nacionalnih društava održane u Beču (2012.) i Hiroshimi (2013.), kao i mrežu nacionalnih društava koja je stvorena da bi pružila podršku za rad na ovim pitanjima,

priznajući da još mnogo toga treba učiniti da bi se podigla svest o katastrofalnim humanitarnim posledicama bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja i da bi se unapredili ciljevi (a) da se osigura da se nuklearno oružje više nikad ne koristi i (b) da se zabrani korišćenje i potpuno eliminiše nuklearno oružje,

1. usvaja ‘Četvorogodišnji Akcioni plan: Rad na eliminaciji nuklearnog oružja';

2. poziva sve članice Pokreta da implementiraju akcioni plan, posebno

(a) preuzimajući, u najvećoj mogućoj meri aktivnosti iz akcionog plana na podizanju svesti (i) o katastrofalnim humanitarnim posledicama svake upotrebe nuklearnog oružj, (ii) o nedostatku bilo kakvog adekvatnog odgovora humanitarnih kapaciteta, (iii)  o gledištu izraženom u Rezoluciji 1 iz 2011. da je teško zamisliti da je bilo kakva upotreba nuklearnog oružja u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, i (iv) o potrebi za konkretnom akcijom koja vodi ka zabrani upotrebe nuklearnog oružja i njihove eliminacije.


(b) angažujući se, u najvećoj mogućoj meri, zajedno sa vladama da (i) da se ohrabri njihovo aktivno učešće na tekućim forumima koji se bave pretnjom od nuklearnog oružja, (ii) da prenesu brigu i stav Pokreta o nuklearnom oružju, i (iii) pozovu ih da preuzmu konkretne korake koji vode pregovorima o pravnoobavezujućem sporazumu koji zabranjuje upotrebu i potpuno eliminiše nuklearno oružje – na osnovu postojećih I međunarodnih obaveza – i da zaključe takve pregovore hitno i odlučno;

3.  poziva Federaciju da preuzme koordinacionu ulogu radi usmeravanja napora nacionalnih društava ka odgovarajućim područjima prema potrebama;

4. poziva nacionalna društva da razmenjuju znanja i iskustva u okviru Pokreta;

5. poziva Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) da nadgleda implementaciju Akcionog plana Pokreta i da izveštava po potrebi Veće delegata o napretku koji se postiže u vezi sa nuklearnim oružjem i implementacijom Rezolucije 1